Døgnvagt telefon: Døgnvagt telefon: 86 32 66 66

 

 

 

Kvalitetspolitik
HSM Industri A/S´ kvalitetspolitik er:

 • At tilstræbe 100% kundetilfredshed med vore ydelser og produkter.
 • Alle ansatte skal bidrage til løbende systematiske forbedringer af vore aktiviteter og ledelsessystem.
 • At altid være på forkant med kunders og egne forventninger, samt relevante myndigheders krav.
 • At der ved udarbejdelse af tilbud og gennemførelse af ordrer arbejdes på at gøre kvalitet og fleksibilitet til et nøgleord og en stærk konkurrenceparameter.
 • At der i alle led kontinuerligt arbejdes med at forebygge fejl, frem for efterfølgende afhjælpning.
 • At det sikres, at den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre det konkrete job.
 • At ordrene i alle faser udføres i henhold til danske love og myndighedskrav samt iht. kundens kravspecifikation og gældende kvalitetsstandarder.

 

Arbejdsmiljøpolitik 
HSM Industri A/S´ arbejdsmiljøpolitik skal sikre, at virksomhedens drift, leverancer og serviceydelser over for kunder sker under arbejdsmiljømæssige forsvarlige forhold.

Den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning skal følges, samt andre arbejdsmiljømæssige forpligtigelser og krav fra myndigheder og kunder. 

Vi vil:

 • Forpligte os til at skabe sikre og sunde arbejdsforhold, fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici, forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
 • Forpligte os til inddragelse af arbejdstagerne i implementeringen af handlinger til løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsessystemet, og kommunikere de løbende forbedringer til arbejdstagerne og arbejdsmiljørepræsentanterne.
 • Løbende forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet med henblik på at forbedre arbejdsmiljøpræstationen.
 • Forpligte os til at arbejdet til enhver tid som minimum udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning og andre interessenters krav.
 • Stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
 • Sikre gennem uddannelse at alle bidrager til at skabe sikre og sunde arbejdspladser og at alle stræber efter en høj standard for arbejdsmiljøet.
 • Sikre at lederne er engagerede i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Sikre at alle medarbejdere og ledere til enhver tid har de relevante arbejdsmiljømæssige kompetencer.
 • Sikre at der eksisterer en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledere.

Download vores certifikat her: FC-45001-14483-1 DK

Download vores certifikat her: FC-45001-14484-1 UK

 

Miljøpolitik 
HSM Industri A/S´ miljøpolitik skal sikre, at virksomhedens drift, leverancer fra underleverandører, samt leverancer og serviceydelser over for kunder sker med størst mulige hensyn til det eksterne miljø. Den til enhver tid gældende lovgivning skal følges. Det angår love, regler, bekendtgørelser om det eksterne miljø samt forpligtelser og krav fra myndigheder og kunder.

 • Vi ønsker at gennemføre vores aktiviteter på miljømæssig forsvarlig vis således at det skader det omgivende samfund mindst muligt. Det skal ske ved at reducere forbrug og udledning fra virksomheden mest muligt.
 • Løbende forbedre miljøledelsessystemet med henblik på at forbedre miljøpræstationen.
 • Indgå i åben dialog med omverdenen om miljøspørgsmål.
 • Vi vil som ordreproducerende virksomhed bestræbe at anbefale vores kunder miljømæssige bedre alternative løsninger, hvor muligheden forekommer.
 • Sikre forebyggelse mod forurening, herunder miljøuheld, bl.a. ved at alle ansatte involveres, og yder en aktiv indsats.
 • Mindske spild og energiforbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.
 • Opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenlige produkter og serviceydelser fra vores leverandører.
 • Forpligte os til at overholde miljølovgivningen og i øvrigt beskytte miljøet.
 • Uddanne medarbejdere så de har de nødvendige miljømæssige kompetencer.

Download vores certifikat her: FC-14001-14482-1 DK

Download vores certifikat her: FC-14001-14482-1 UK

 

 

Download vores politikker her